Vedtægter

§ 1.
Foreningens navn er:
                      "FREDENS SOGNS KUNSTFORENING".
Foreningen har hjemsted på adressen:
                      Skibhusvej 162, 5000 Odense C

§ 2.
Foreningens formål er:
a.                   at arrangere udstillinger i sognehuset ved Fredens Kirke.
b.                   at udbrede kendskab til og forståelse for kunst.
c.                   at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt foreningens medlemmer.


§ 3.
Som medlem kan optages enhver, der vil støtte foreningens formål jvnf. § 2.
Indmeldelse kan ske i løbet af et kalenderår. Ved indbetaling af kontingent fra kalenderårets begyndelse kan man deltage i lodtrækning om de i årets løb indkøbte kunstværker.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til formanden.
Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.

§ 4.
Kontingentet for det følgende kalenderår fastsættes på foreningens general-forsamling.
Kontingentet forfalder den 1. i måneden og skal være kassereren i hænde senest den 10. i måneden.

§ 5.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Menighedsrådet udpeger et medlem, som vil være kontaktperson for kunstforeningens bestyrelse.
Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges alle for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over afholdte møder, samt en kassebog og en gevinstbog.
Ved køb af kunstgenstande skal 3 bestyrelsesmedlemmer stemme for købet.
Kunstforeningen må ikke købe værker af kunstforeningens bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.
Den ordinære generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse sker ved meddelelse til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen, samt ved omtale i kirkebladet.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.                   Valg af dirigent
2.                   Formanden aflægger beretning
3.                   Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4.                   Forslag fra medlemmer og bestyrelse
5.                   Fastsættelse af næste års kontingent
6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.                   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8.                   Valg af 1 revisor
9.                   Valg af 1 revisorsuppleant
10.                 Eventuelt
11.                 Bortlodning af indkøbte kunstværker

§ 8.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære general- forsamling, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9.
På generalforsamlingen træffes beslutning ved almindeligt stemmeflertal.
Såfremt der ved afstemning opnås stemmelighed, foretages der atter afstemning om samme forslag. Såfremt der atter opnås stemmelighed, er forslaget forkastet. Der kan begæres skriftlig afstemning.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, samt på foranledning af mindst 1/4 af medlemmerne, når disse har fremsat skriftligt begrundet forslag herom. Der gælder samme indkaldelsesfrist og regler som i § 7.

§ 11.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for, og ændringerne godkendes af menighedsrådet.

§ 12.
Foreningens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. For at vedtagelse om opløsning kan finde sted, kræves almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen træffer afgørelse om afvikling.
Aktiverne anvendes til udsmykning i/ved kirke og/eller sognehus.

§ 13.
Bortlodning af de indkøbte kunstgenstande foretages hvert år i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Gevinsterne skal udstilles senest 14 dage før generalforsamlingen. Lodtrækning foretages således:
 1 lod tildeles nye medlemmer samt medlemmer, der har vundet året før.
 2 lodder tildeles medlemmer, der ikke har vundet det foregående år.
 3 lodder tildeles medlemmer, der ikke har vundet de 2 foregående år.
 4 lodder tildeles medlemmer, der ikke har vundet de 3 foregående år.
10 lodder tildeles medlemmer, der ikke har vundet de  4 foregående år.
Herefter stiger antallet af lodder ikke yderligere.
Såfremt et medlem ikke kan være tilstede ved lodtrækningen, men ønsker at deltage i denne, skal der afleveres en fuldmagt til bestyrelsen.
Et medlem kan kun vinde 1 gevinst pr. år uanset det pågældende medlems antal lodder.
Vinderne vælger blandt gevinsterne i den rækkefølge de udtrækkes.
Hvis et medlem bliver udtrukket og ikke ønsker gevinst, kan vedkommende annullere det udtrukne lod, og vil da i efterfølgende års udtrækning blive behandlet, som om loddet ikke var blevet udtrukket. I pågældende tilfælde trækkes et ekstra lod.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling 17. januar 1991 og ændret på ordinære generalforsamlinger 25. februar 1992, 13. februar 1996, 24. februar 1998, 25. februar 2003, 15. februar 2010, 27. februar 2013, 20. februar 2017 og 1. juni 2021.
Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com